no 이벤트 명 기간 발표일
6 이벤트1. 돈고 최종 당첨자 2022.11.21
~ 12.17
2023.01.13
5 이벤트1. 돈고 4차 당첨자 2022.12.12
~ 12.17
2023.01.13
4 당첨자 발표 연기 안내 2022.12.12
~ 12.17
2022.12.27
3 이벤트1. 돈고 3차 당첨자 2022.12.05
~ 12.11
2022.12.15
2 이벤트1. 돈고 2차 당첨자 2022.11.28
~ 12.04
2022.12.09
1 이벤트1. 돈고 1차 당첨자 2022.11.21
~ 11.27
2022.12.01